ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Red Tiger Media (onderdeel van White Tiger Media), BTW NR: BE…….) met zetel aan Lekestraat 83, 9900 Eeklo en de klant. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen kan de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Indien de contractant een onderneming is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Red Tiger Media steeds bij voorrang toegepast worden. Door het aanvaarden en plaatsen van een bestelling, zowel telefonisch als via e-mail erkent de klant dat Red Tiger Media hem gewezen heeft op de toepasselijke algemene voorwaarden gepubliceerd op de website, hij er kennis heeft van genomen en hij deze aanvaardt. Achteraan facturen, offertes en creditnota’s van Red Tiger Media is een verkorte versie van de algemene voorwaarden aanwezig.

Artikel 2. Wijzigingen.

Red Tiger Media kan op ieder moment zijn Algemene Voorwaarden eenzijdig aanpassen zonder hiervoor het voorafgaandelijk akkoord van de klant te moeten krijgen. Het is aan de Klant om de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen. Bij grote updates en aanpassingen zal White Tiger Media dit ook meedelen via een e-mail.

Artikel 3 diensten.

Red Tiger Media levert volgende diensten aan haar klanten:
webdesign voor websites en webshops
SEO diensten om de website hoger te doen scoren in zoekmachines zoals Google
Copywriting

Artikel 4. Vermeldingen op de website Redtigermedia.be.

4.1. Alle diensten die vermeld worden op de website zullen voorafgaandelijk aan de klant worden meegedeeld door middel van een vrijblijvende offerte. De prijzen die vermeld zijn op Whitetigermedia.be en alle andere prijzen zijn exclusief 21 % BTW tenzij anders vermeld. Het uiteindelijke factuurbedrag kan hiervan afwijken indien:
– de klant extra aanpassingen vraagt die niet opgenomen zijn in de offerte zoals het toevoegen van extra pagina’s, extra functies e.d.
– onverwachte prijsstijgingen van plugins, lay-outs, thema’s of opties die nodig zijn voor de website of webshop.

Artikel 5.Aanvaarding van offertes en aanbiedingen op de website Redtigermedia.be.

De offertes en aanbiedingen van Red Tiger Media zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De aanvaarding door de klant gebeurt steeds schriftelijk dit kan met een fysieke of digitale orderbevestiging tijdens een afspraak op kantoor of bij de klant thuis ofwel per e-mail.

Artikel 6. Herroepingsrecht.

Indien de klant een consument is, heeft hij het recht om de overeenkomst te herroepen binnen de 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst. Dit betekent wanneer de overeenkomst via de website wordt afgesloten dat de herroepingstermijn begint te lopen de dag volgend op het afsluiten van de overeenkomst. De herroeping dient schriftelijk te gebeuren per e-mail aan info@redtigermedia.be De consument erkent dat hij voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst kennis heeft gekregen van zijn herroepingsrecht. Indien Red Tiger Media reeds diensten heeft geleverd dan zullen deze vergoed dienen te worden. De reeds uitgevoerde werken zullen aan uurtarief aangerekend worden. Het totaalbedrag zal evenwel het totaalbedrag van de offerte niet overschrijden.
Het eventuele saldo van het voorschot (voorschot – kosten reeds uitgevoerde werken) zal binnen de 14 dagen na herroeping worden terugbetaald via overschrijving.
Het herroepingsrecht is niet geldig voor ondernemingen en zelfstandigen.

Artikel 7.Facturatie en voorschot.

7.1. Van het ogenblik dat de klant zich akkoord verklaart met een van de diensten zoals opgenomen in artikel 3 en met onderhavige algemene voorwaarden start de facturatie.
7.2. Bij de aankoop van een website of een webshop wordt steeds een voorschot gevraagd.
Voor aanvang van de werken wordt een voorschot gevraagd van 50%.
Wanneer de website afgewerkt is wordt het saldo verrekend. Het saldo dient betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum.
Red Tiger Media zal geen werken starten vooraleer het voorschot betaald werd.
7.3. Aanpassingen aan de website of de webshop na de oplevering van de website of webshop worden gerekend aan uurtarief. Het standaarduurtarief bedraagt 45 EURO per uur en wordt gerekend per begonnen half uur.
7.4. De facturen zijn betaalbaar te Eeklo op het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur. De facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden bij gebreke waaraan de klant zonder ingebrekestelling gehouden zal zijn tot betaling van verwijlsinteresten gelijk aan 10 % op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het totale factuurbedrag met een minimum van 75 EUR. Deze kosten dekken geenszins de kosten van een gerechtelijke invordering of de rechtsplegingsvergoeding die dient betaald te worden aan de in het gelijk gestelde partij. In het geval de klant een consument is zal wel een voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk zijn vooraleer de interesten beginnen lopen en een schadevergoeding kan gevorderd worden zoals hierboven aangegeven. Indien Red Tiger Media niet zou beslissen om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen zal toch een vergoeding van 30 EUR verschuldigd zijn per aangetekende brief en dit om de kosten te dekken. Beide vergoedingen zijn los van elkaar te zien en kunnen afzonderlijk gevorderd worden. De factuur is steeds in één maal te betalen en kan niet worden opgesplitst in verschillende periodes, behoudens de uitzonderingen zoal bepaald in artikel 4.
7.5. Bij de start van een nieuwe dienst, wanneer de factuur binnen de vervaltermijn niet betaald werd, kan Red Tiger Media uit eigen beweging beslissen om de samenwerking stop te zetten. De Klant krijgt een creditfactuur, vermindert met de eventuele reeds gepresteerde werken en diensten, van de reeds uitgeschreven factuur, en verdere communicatie wordt stopgezet.
7.6 Voor zowel nieuwe als bestaande klanten dienen de facturen binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden. Wanneer betaling van 1 of meerdere facturen uitblijven, kan Red Tiger Media beslissen na 30 dagen “incl. 14 dagen betaaltermijn” de dienst voorlopig te stoppen of offline te zetten tot de factuur voldaan is. Red Tiger Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het offline zetten van diensten omwille van het uitblijven van betalingen van diensten.
7.7 Een eventuele betwisting van de factuur dient aangetekend te gebeuren binnen de 14 dagen na factuurdatum. Het deel van de factuur dat niet betwist wordt dient evenwel binnen de 14 dagen betaald te worden.

Artikel 8. Verplichtingen van de klant.

De klant dient aan White Tiger Media binnen de 4 weken na het afsluiten van de overeenkomst de nodige input aan te leveren zodat de diensten kunnen geleverd worden. Indien de klant deze info niet binnen de gestelde termijn aanlevert, dan zal het restsaldo van de factuur onmiddellijk opeisbaar worden, en zal de opdracht als opgeleverd beschouwd worden.

Artikel 9. Termijn.

Er wordt altijd een streefdatum opgegeven aan klant. Deze streefdatum is bij benadering en een overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding of enige andere sanctie. Het is echter wel de bedoeling van Red Tiger Media om de nodige inspanningen te leveren om de deadline te respecteren.
Indien de klant niet tijdig de nodige teksten, mediabestanden en dergelijke aanlevert, kan Red Tiger Media in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet halen van de streefdatum.

Artikel 10. Persoonsgegevens.

Red Tiger Media gebruikt de persoonsgegevens van de klanten om uitvoering te geven aan de tussen haar en de klant afgesloten overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor de facturatie, afgenomen diensten en andere. De klant geeft aan Red Tiger Media de toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken voor zakelijke en commerciële e-mailcorrespondentie en nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verstuurd (6 x per jaar) voor info, en gerelateerde reclame over White Tiger Media. De rechten en verplichtingen van de klant worden uiteengezet in de privacy-policy van Red Tiger Media.

Artikel 11. Annulatie van website/bestelling.

11.1. In geval van annulatie van de opdracht door de klant, zal Red Tiger Media.be steeds de mogelijkheid hebben om een uitvoering in natura te vorderen hetzij een vergoeding bij equivalent. Red Tiger Media zal bij annulatie steeds het reeds gepresteerde werk en alle andere reeds aangekochte diensten/zaken (zoals thema’s, plug-ins of extra programmatie) factureren. Indien Red Tiger Media geen uitvoering in natura nastreeft zal zij een recht hebben op een schadevergoeding van 30 % van de overeengekomen offerte prijs, met een minimum van 150 EUR.
11.2. Wanneer de Klant 50% voorschot betaald heeft, en Red Tiger Media heeft al meer werk verricht dan de betaalde 50%, dan zal het bedrag opgeëist worden ter vergoeding van het reeds geleverde werk. De eventuele meerkosten van de reeds uitgevoerde werken zullen gefactureerd worden. Het totale bedrag zal echter het offertebedrag niet overschrijden.
11.3. De beëindiging zal tot gevolg hebben dat Red Tiger Media alle werken onmiddellijk staakt en alle facturen onmiddellijk opeisbaar worden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

12.1. Red Tiger Media verbindt zich ertoe om alle diensten met zorg uit te voeren. White Tiger Media verbindt er zich toe het beoogde resultaat af te leveren binnen de vooropgestelde termijn. White Tiger Media kan niet aansprakelijk gesteld worden indien fouten in de uitvoering te wijten zouden zijn aan onvoldoende of verkeerde input van de klant.
12.2. Red Tiger Media is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.
12.3 Red Tiger Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Red Tiger Media zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van White Tiger Media of een aangestelde.
12.4 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt White Tiger Media geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
12.5 De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 13. Software Aansprakelijkheid.

Inzake software geldt het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden.Artikel 15. Hosting, verlenging en Domeinnaam.

15.1 De hostingdiensten worden door Red Tiger Media voor de klant aangegaan bij mijn.host. De hostingsdiensten worden gefactureerd overeenkomstig art. 15.2.
15.2. Wanneer een account / hosting gestart word dan start het 1ste jaar vanaf de aanvraag van de account/hosting en niet vanaf de datum dat de website online wordt geplaatst. Het 1ste jaar is de domeinnaam en hosting reeds verrekend in de offerteprijs. Vanaf het 2de jaar wordt de eerste keer de kost voor verlenging gefactureerd en dit gebeurd 6 – 8 weken alvorens verlenging. De kost is afhankelijk van het hostingpakket dat nodig is voor uw website of webshop. Zie de actuele prijslijst voor de juiste prijzen.
15.3 Het nieuwe jaar wordt gerekend vanaf 1 jaar na de eerste aankoop (registratie hosting en domeinnaam) en niet vanaf het ogenblik dat de website online wordt geplaatst.
15.3. De klant kan ieder jaar zelf beslissen of hij de afgenomen diensten wenst te verlengen. Indien de klant hiertoe geen actie onderneemt zal de afname van de diensten automatisch verlengd en jaarlijks gefactureerd worden De domeinnaam en hosting dienen minimum twee maand voor het einde van de vervaldag opgezegd te worden. Indien dit niet gebeurt zal hij steeds een heel jaar de diensten verder dienen af te nemen. De klant kan de opzeg aan Red Tiger Media overmaken per aangetekende brief of per e-mail waarop akkoord gekregen door antwoord van White Tiger Media.
15.4. Wordt de factuur niet tijdig betaald door Klant, dan komt de verlenging in gedrang en kan White Tiger Media niet verantwoordelijk gesteld worden als bepaalde diensten niet meer worden aangeleverd, zoals website beschikbaarheid of domeinnaam quarantaine. Het niet tijdig betalen van de factuur waardoor de verlenging niet tijdig kan uitgevoerd worden betekent in geen geval dat de factuur daardoor geannuleerd wordt.
15.5 Wanneer de klant laattijdig annuleert en zich niet houdt aan punt 15.3, kan Red Tiger Media zelf beslissen de website en domeinnaam met onmiddellijke ingang stop te zetten. Openstaande facturen zijn onmiddellijk opeisbaar. Een back-up kan worden aangeleverd met inachtname punt 15.2 en 15.3.

15.6 Wanneer klant toegang heeft tot bepaalde gevoelige documentatie / informatie via bijvoorbeeld de hosting (webshop), dan is hij hiervoor volledig verantwoordelijk. Red Tiger Media kan hier ten allen tijde niet voor verantwoordelijk gesteld worden.
15,7 De klant heeft steeds het recht om de website of webshop door een ander webdesignbureau te laten beheren. De nodige logingegens zullen hiervoor op eenvoudig schriftelijk verzoek hetzij via brief of via e-mail worden doorgegeven aan de klant. Vanaf het ogenblik dat de klant de gegevens ontvangen heeft zal hij of de door hem aangewezen personen verantwoordelijk zijn voor het beheer en de eventuele verhuis van de website of webshop.

Artikel 16. Beëindiging van de overeenkomst.

16.1 Het opzeggen van de overeenkomst voor de domeinnaam en hosting dienen minimaal 2 maanden voor de einddatum schriftelijk te worden doorgegeven aan Red Tiger Media. Dit kan via gewone briefwisseling of e-mail. Bij gewone briefwisseling of e-mail is de opzegging pas definitief na antwoord van Red Tiger Media. De jaarlijkse vervaldatum is de datum van registratie van de domeinnaam en/of hosting.
16.2 Wanneer klant beslist zijn domeinnaam te verhuizen naar een andere provider zonder- of met medeweten van Red Tiger Media, is Red Tiger Media niet meer verantwoordelijk voor alle gegevens van de klant zoals zijn website of webshop en eventueel aangemaakte e-mail. De klant of zijn nieuwe webdesigner zal zelf al het nodige doen om de website te verhuizen en over te zetten naar de nieuwe hosting. De klant zal hiervoor de inloggegevens van de hosting ontvangen. Wijzigingen die na het doorgeven van de inloggegevens gebeuren aan de website zijn volledig ter verantwoordelijkheid van de klant. Indien er iets misloopt bij het overzetten van de website naar een andere hostingprovider of door toedoen van de klant of zijn nieuwe webdesigner, zal Red Tiger Media geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden nog gehouden zijn de situatie te herstellen.
16.3 Red Tiger Media kan ten allen tijde een overeenkomst en communicatie tussen Red Tiger Media en klant stopzetten wanneer er geen vertrouwen meer is tussen beide partijen, teveel laattijdige betalingen- of dreigementen tegenover Red Tiger Media. Wanneer nog op moment van stopzetting openstaande facturen, zullen deze per direct voldaan worden door klant- of eventueel gecrediteerd worden door Red Tiger Media.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, hosting problemen, spamaanvallen of IP blokkades en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Red Tiger Media geen controle heeft, bevrijden Red Tiger Media, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
17.2 Wanneer in bovenstaande situatie punt 17.1 geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Red Tiger Media tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
17,3 RedTiger Media kan in geen geval gedwongen worden tot het betalen van enige schadevergoeding indien de klant niet tevreden is met het uitgevoerde werk.

Artikel 18. Portfolio

18.1 De Klant gaat ermee akkoord dat de door Red Tiger Media ontwikkelde dienst wordt opgenomen in het portfolio van www.redtigermedia.be
18.2 De klant gaat ermee akkoord dat White Tiger Media een link toevoegt, bijvoorbeeld: “Design by Red Tiger Media“ op de geleverde website of webshop. Deze link mag door de klant in geen geval verwijderd worden zolang de website of webshop beheert wordt door Red Tiger Media.

Artikel 19. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Red Tiger Media en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 20. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

20.1 Zowel de klant als Red Tiger Media zullen bij eventuele geschillen er alles aan doen om dit onderling op te lossen alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.
20.2 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Red Tiger Media. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.
Algemene voorwaarden Red Tiger Media – April 2023
Ondernemingsnummer: